SONY NEX-6

SONY NEX-6 / 19:20

PCに向かっていても気が付いた、燃えるような夕焼け

Panasonic FZ-50

Panasonic FZ-50 / 19:37